1 senergos 3 4

TR Brno-Medlánky – rek. R 110kV a 22kV ( 5. 08. 2015)

Projekční tým společnosti Senergos, a.s. v současné době pracuje na komplexní rekonstrukci transformovny Brno-Medlánky. Navržené stavební práce venkovní rozvodny R110kV zahrnují modernizaci stávajících polí č. 1 – 8 a v místě stávající rezervy výstavbu nových polí č. 9 a 10. Nové přístroje budou umístěny na vyvýšené žárově pozinkované ocelové konstrukce, které budou ukotveny do unifikovaných betonových prefabrikovaných patek. Vydláždění rozvodny bude provedeno betonovou zámkovou dlažbou kladenou ve spádu, liniové odvodnění bude provedeno betonovými žlaby opatřenými rošty, svedené přes systémové vpusti do rekonstruované dešťové kanalizace. Součástí rozšíření R110kV je prodloužení hlavních přípojnic a s tím spojená výstavba nových hlavních ocelových konstrukcí příhradového typu.

Dále je součástí stavby  také kompletní modernizace rozvodny 22kV, která zahrnuje demolici stávající kobkové rozvodny a její nahrazení novou dvousystémovou rozvodnou skříňového typu. V rámci rekonstrukce bude provedena modernizace systému chránění R110kV i R22kV a úpravy v řídícím systému.

Součástí celé stavby je rekonstrukce souvisejících staveb, jako je osvětlení, oplocení, vnitřních areálových komunikací, vodovodního řadu a v neposlední řadě modernizace a stavební úpravy objektu R22kV a BSP.


 

 
   

     
        

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice